Mijn favorieten

Disclaimer

Op de inhoud van de site en de daarin opgenomen gegevens en informatie, alsmede de programmatuur, alles in de breedste zin des woords, berusten intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten berusten bij de rechthebbende.


Voor gebruik, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen het kopiëren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens, dient in ieder geval vooraf schriftelijke toestemming van de Vermaas Bedrijfsmakelaardij te worden verkregen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een wijziging aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van de internetsite.


De via deze website verstrekte informatie is onder voorbehoud van typefouten en niet meer dan een uitnodiging tot het doen van een bod. De verstrekte informatie is uitsluitend informatief/indicatief en zonder nadere aankondiging aan wijziging onderhevig. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Het samenstellen van deze website is zorgvuldig gedaan. Vermaas Bedrijfsmakelaardij alsook overige leveranciers van informatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de verstrekte informatie. Vermaas Bedrijfsmakelaardij kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Vermaas Bedrijfsmakelaardij.


Hoewel het het streven is van Vermaas Bedrijfsmakelaardij om de website permanent beschikbaar te hebben, kan Vermaas Bedrijfsmakelaardij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.


De informatie op de site van Vermaas Bedrijfsmakelaardij, waaronder deze juridische informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Vermaas Bedrijfsmakelaardij zal bij naar haar oordeel gebleken misbruik een beroep op haar rechten kunnen doen bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.